เกี่ยวกับเรา

ประวัติของเรา

เคียงข้างวงการอาหารสัตว์และปศุสัตว์
ตั้งแต่ พ.ศ. 2547

เราเป็นเพื่อนคู่คิดของลูกค้า เกษตรกร และโรงงานอาหารสัตว์ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าที่แตกต่างและมีคุณภาพ เพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุดให้กับลูกค้า เกษตรกร และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ทั้งในและต่างประเทศ

เราเชื่อว่าการสร้างความแตกต่างที่ดีในตลาด จะก่อให้เกิดการแข่งขันและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามปณิธานของเรา คือ “Difference for your Benefits … แตกต่างสร้างประโยชน์”

เราอยู่เคียงข้างวงการอาหารสัตว์
และปศุสัตว์ตั้งแต่ พ.ศ. 2547

เราคือส่วนหนึ่งของ Vet Products group กลุ่มบริษัทด้านอุตสากรรมปศุสัตว์ซึ่งติด อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศไทย

เราคือส่วนหนึ่งของเครือเวทโปรดักส์กลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านสุขภาพสัตว์ครอบคลุมทั้งปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศไทย

ASP ผู้ผลิตสินค้ายาปฏิชีวนะและเวชภัณฑ์สาหรับสัตว์ชั้นนำระดับอินเตอร์ในเอเชีย ครอบคลุมทั้งสัตว์ปีก, สุกร, สัตว์เคี้ยวเอื้อง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภายใต้มาตรฐานสากลที่ครบถ้วน ได้แก่ ISO 9001 : 2015 , GMP, HACCP, FAMI QS และ PIC/S ตอบโจทย์ทุกกลุ่มลูกค้าและเพิ่มความเชื่อมั่นของสินค้าด้วยมาตรฐานการส่งออก โดยการได้รับรองตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (TTM) จากรัฐบาลไทย

ASP มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าภายใต้ห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือครบถ้วน มีความแม่นยำ และมีการทดสอบเปรียบเทียบ (Validation) ร่วมกับห้องปฏิบัติการภายนอกที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ภายใต้มาตรฐาน ISO 17025

ASP ลงทุนอย่างมากในการวิจัยและพัฒนาสินค้านวัตกรรมทั้งจาก ASP และการ Collaborative ร่วมกับหน่วยงานภายใน (VRI) และภายนอก (สวทช., มหาวิทยาลัย ฯลฯ) โดยได้รับการยอมรับในระดับสากล

ASP ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า (Total Solution) เพื่อทำให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด ด้วยทีมงาน “ITAC” ที่มากประสบการณ์ในภูมิภาค พร้อมกับ Collaborative ร่วมกับนักวิชาการระดับโลก และหน่วยงานภายนอก

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำทางด้านสุขภาพสัตว์ ที่มีนวัตกรรมเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคเอเชีย ในปี 2567

พันธกิจ

  1. สร้างความสำเร็จแด่ลูกค้าในระดับเอเชีย ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมนวัตกรรม และคุณภาพมาตรฐานสากล
  2. สร้างประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน แด่ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น สังคมชุมชน และหน่วยงานกำกับดูแล”

นโยบายคุณภาพ

มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและปลอดภัยตามข้อกำหนดและกฎหมาย พัฒนาระบบงาน และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจระดับสูงให้กับลูกค้า