แอนิมัล ซัพพลีเมนท์ แอนด์ ฟาร์มาซูติคอล (ASP) ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กร (CFO) พร้อมมุ่งมั่นเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ

แอนิมัล ซัพพลีเมนท์ แอนด์ ฟาร์มาซูติคอล (ASP) ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์​ สำหรับองค์กร (CFO) พร้อมมุ่งมั่นเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน “บริษัท แอนิมัล ซัพพลีเมนท์ แอนด์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด” หรือ ASP  ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพรินท์สำหรับองค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO) จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จากการประกาศรับรองเมื่อ 9 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา
เนื่องจากผลกระทบของภาวะโลกร้อน ทำให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกตื่นตัวในการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แนวคิดการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) เป็นวิธีการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากกิจกรรมทั้งหมดขององค์กรและคำนวณออกมาในรูปคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับหน่วยงาน บริษัท หรือโรงงาน ระดับอุตสาหกรรม และระดับประเทศ

บริษัท แอนิมัล ซัพพลีเมนท์ แอนด์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่กับการใส่ใจ ดูแล และรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่านการวางแผนการดำเนินการโดยให้ทุกขั้นตอนการทำงานมีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยประเมินผลกระทบตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบระบบการทำงาน การผลิต ไปจนถึงการบำบัดและการกำจัดมลพิษที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงาน และชุมชนโดยรอบ ตระหนักถึงความสำคัญและดำเนินการตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานสากล บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมดำเนินโครงการฯ เพื่อประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ทำการพิจารณาก๊าซเรือนกระจก 7 ชนิด ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), ก๊าซมีเทน (CH4), ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O), กลุ่มไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCS), กลุ่มเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCS), ซัลเฟอร์เฮ็กซะฟลูออไรด์ (SF6) และ ไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์ (NF3) นำไปใช้ประกอบการพิจารณาหาแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ตามนโยบายของประเทศ  
โดยเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 บริษัทฯ ได้รับการทวนสอบการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการผลิตและบริการขององค์กร เพื่อขึ้นทะเบียนและได้การรับรองค่าคาร์บอนฟุตพรินท์ขององค์กรในท้ายที่สุดเมื่อ 9 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
สำหรับโครงการคาร์บอนฟุตพรินท์ขององค์กร จะพิจารณาจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้ง 3 ได้แก่

1) Direct emission เป็นการคำนวณค่าคาร์บอนฟุตพรินท์ทางตรง
2) Indirect emission เป็นการคำนวณค่าคาร์บอนฟุตพรินท์ทางอ้อมการใช้พลังงาน (Energy Indirect Emissions) ซึ่งเป็นการซื้อพลังงาน
3) Other emission เป็นการคำนวณค่าคาร์บอนฟุตพรินท์ทางอ้อมด้านอื่นๆ
บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสำคัญการบริหารจัดการการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร โดยมีการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ โดยในปี 2565 บริษัทฯ ได้มีการวางแผนกลยุทธ์องค์กรเพื่อความยั่งยืน และดำเนินธุรกิจควบคู่กับการใส่ใจ ดูแล และรักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้มีโครงการ การติดตั้งโซล่าเซลล์ เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก อย่างที่รู้กันดีว่าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่สามารถผลิตได้ทุกพื้นที่บนโลกเพียงแค่มีแสงแดด และยังสามารถนำไปใช้งานได้อย่างหลากหลาย เช่น ใช้ในกระบวนการผลิต แปรรูป หรือผลิตกระแสไฟฟ้าและความร้อน ซึ่งใช้ผลิตไฟฟ้าได้ทุกขนาดตั้งแต่ขนาดย่อมไปจนถึงโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ อีกทั้งยังช่วยลดการทำลายสิ่งแวดล้อมเพราะการใช้พลังงานแสงอาทิตย์จะไม่ทำให้เกิดการเผาไหม้เชื้อเพลิงเพิ่มเติม รวมไปถึงไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศโลก สามารถช่วยแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน แก้วิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างยั่งยืน
จึงได้เริ่มดำเนินงานโคงการการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบ On Grid ขนาด 575 kWp ด้วยแผงโซล่าเซลล์ขนาดกำลัง 575 W จำนวน 1,000 แผง มีระยะเวลาการดำเนินการโครงการ ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2566 – กุมภาพันธ์ 2567 เป็นการนำเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มาทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าในบริษัทฯ ซึ่งสามารถผลิตพลังงานสะอาดได้กว่า 750 กิโลวัตต์ต่อปี สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงกว่า 500 ตันคาร์บอนไดออกไซค์เทียบเท่า ต่อปี
นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของความมุ่งมั่นของ ASP ในการช่วยลดภาวะโลกร้อนและสร้างองค์กรสู่ความยั่งยืนต่อไป โดยส่วนนี้ อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ บริษัท วีพีจี โกลบอล จำกัด ในเครือเวทโปรดักส์ ที่ได้ร่วมมือกับคู่ค้าชั้นนำอย่าง SCG ในการนำเสนอระบบโซลาร์รูฟคุณภาพระดับพรีเมียม และบริการติดตั้งพร้อมบริการหลังการขาย ในการนำเสนอให้กับลูกค้าในเครือได้นำไปใช้ ซึ่งสามารถช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าได้อย่างน่าพึงพอใจ อีกทั้ง สามารถช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน และสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนร่วมกัน
บริษัท แอนิมัล ซัพพลีเมนท์ แอนด์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (ASP) พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในกำลังสำคัญที่จะช่วยดูแล และรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับคู่ค้าตลอดไป

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า